Kristillinen Terapiainstituutti

Kohderyhmä 

- seurakuntien työntekijät
- seurakuntien maallikot
- seurakuntien sielunhoitajat
- kristillisten yhteisöjen toimijat
- opetushenkilöstö
- kouluavustajat
- sosiaalityöntekijät
- koulukuraattorit
- psykologit
- terveydenhoitajat
- henkilöt, jotka tarvitsevat psykoterapiakoulutusta edeltäviä lisäopintoja ennen psykoterapian maisterikoulutukseen hakemista

Koulutuksen sisältö ja tavoite

- Ratkaisukeskeisen terapian perusteet
- Kristilliset arvot ja toiminnan perusteet monikulttuurisessa ja jälkikristillisessä ympäristössä
- Sosiaalipsykologiset ja yksilöpsykologiset perusteet
- Mielenterveys ja sen ongelmakohdat
- Masennus- ja ahdistuneisuushäiriö
- Seksuaalisuus, avioliitto ja perhe
- Elämänkaari- ja sukupuutyöskentely
- Päihteet ja riippuvuudet
- Tunteet voimavaraksi
- Verkosto- ja tiimityö
- Lopputyöseminaarit

Tavoitteena on kehittää ratkaisukeskeistä toimintatapaa terapiatyöhön sekä erilaisiin tehtäviin, joissa tarvitaan ratkaisukeskeisiä menetelmiä ja terapeuttista työotetta. Saat monipuolisia, ratkaisukeskeisiä työvälineitä niin käytännön arkeen kuin terapeuttiseen toimintaankin.

Koulutus sisältää Psykoterapeuttiset valmiudet – osion (30 op), jonka suoritettuaan henkilöt, jotka täyttävät pohjakoulutuksen osalta Valviran asettamat kriteerit, voivat hakea jatkokoulutukseen psykoterapian maisterikoulutusohjelmaan (yhteistyötahomme järjestää).

Koulutus pyrkii syventämään jokaisen ammatillista ja ratkaisukeskeistä tera- peuttista lähestymistapaa niin, että hän voi toimia omassa yhteisössään omista arvolähtökohdistaan käsin ammatillisesti.

Koulutus koostuu teoreettisesta ja kokemuksellisesta opetuksesta, yksilö- ja ryhmätehtävistä, kirjallisista väli- ja lopputehtävistä, asiakastyöskentelystä, työnohjauksesta ja koulutusterapiasta. Koulutus ja siinä käytettävä ammatillinen materiaali sisältää myös kristillistä materiaalia ja työskentelytapoja.

Koulutuksen arvopohja on yhteiskristillinen. Koulutuksessa jokaisella on oikeus ja mahdollisuus omaan kristilliseen painotukseensa. Osallistujien odotetaan hyväksyvän kurssin yhteiskristillisen arvolähtökohdan ja samaan aikaan näkevän sen voimavarana kohdata muut kulttuurit ja uskonnot, sekä pystyvän toiminaan kristittynä monikulttuurisessa toimintaympäristössä.

Jos sinä, yhteisösi tai seurakuntasi on kiinnostunut, ota yhteyttä niin tutkitaan yhdessä mahdollisuuksia.