Kristillinen Terapiainstituutti

Målgrupp

- församlingsarbetare
- församlingslekmän
- församlingarnas själavårdare
- aktörer inom kristna samfund
- undervisningspersonal
- skolgångsassistenter
- socialarbetare
- skolkuratorer
- psykologer
- hälsovårdare
- personer som behöver tilläggsstudier som föregår en psykoterapiutbildning innan de söker till en magistersutbildning i psykoterapi

Utbildningens innehåll och mål

- Grunderna för lösningsfokuserad terapi
- Kristna värderingar och grunderna för verksamheten i en mångkulturell och postkristen miljö
- Socialpsykologiska och individpsykologiska grunder
- Mental hälsa och dess problemställningar
- Depressions- och ångeststörning
- Sexualitet, äktenskap och familj
- Livsberättelse- och släktträdsarbete
- Rusmedel och beroenden
- Känslorna som resurs
- Nätverks- och teamarbete
- Slutarbetsseminarier

Målet är att utveckla ett lösningsfokuserat verksamhetssätt i terapiarbetet samt I olika uppgifter där man behöver lösningsfokuserade metoder och ett terapeutiskt arbetssätt. Du får mångsidiga, lösningsfokuserade verktyg för den praktiska vardagen och för terapeutisk verksamhet.

Utbildningen innehåller Psykoterapeutiska förkunskaper-delen (30 sp), när den avklarats kan personer som till sin grundutbildning uppfyller Valviras (Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården) kriterier söka till vidare utbildning på ett magistersprogram i psykoterapi (vår samarbetspartner arrangerar).

Utbildningen strävar till att fördjupa envars professionella och lösningsfokuserade angreppssätt så att hen kan fungera i sitt eget sammanhang professionellt från sina egna utgångspunkter.

Utbildningen består av teoeretisk och upplevelsebaserad undervisning, individ- och gruppuppgifter, skriftliga mellan- och slutuppgifter, klientarbete, arbetshandledning och utbildningsterapi. Utbildningen och materialet som används i den innehåller också kristet material och arbetssätt.

Utbildningens värdegrund är allkristen. I utbildningen har var och en rätt och möjlighet till sin egen kristna betoning. Deltagarna förväntas godkänna kursens allkristna värdeutgångspunkt och samtidigt se den som en kraftresurs att möta andra kulturer och religioner samt kunna fungera som kristen i en mångkulturerll verksamhetsmiljö.

Om du, din sammanslutning eller din församling är intresserad, tag kontakt så undersöker vi möjligheterna tillsammans.